The Nativity set figurine

Tin Lành Của Giáng Sinh

“Chỉ có một Đức Chúa Trời, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã thực sự là con người, và Ngài đã hiến thân mình để giải cứu tất cả chúng ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 BD CEV). Giáng Sinh tất cả…

Xem tiếp

Bài 9 Kinh Thánh: E xơ ra 5:3-17

Kinh Thánh: E xơ ra 5:3-17 Giải Thích C.3 Những người ngoại Do Thái trong vùng, dưới sự lãnh đạo của Tát-tê-nai, quan trấn thủ và đồng liêu người, tìm cách cản trở công tác tái xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem. Họ ngăn trở bằng cách buộc những người Do Thái hồi hương cho biết…

Xem tiếp