Ban Chấp Hành

Mục sư Trương Tấn Long

Giáo hạt trưởng

Phone: (778) 829-3575

Mục sư tiến sĩ Lê Trung Thành

Giáo Hạt Phó

Phone: (780) 660-2897

Mục sư Nguyễn Duy Trung

Thủ quỹ

Phone (416) 6276546

Mục sư Chu Thế Hiển

Thư ký

Phone: (416) 2191565

Mục sư Trần Hoàng Lưu

Nghị viên

Phone: (604) 537-4990