bible page on gray concrete surface

Phần 8: I và II Tê-Sa-Lô-Ni-Ca, I Và Ii Ti-Mô-Thê Và Tít Thơ Của Phao-Lô Gởi Cho Giới Lãnh Đạo

LỜI GIỚI THIỆU Việc hiểu sai những điều được dạy và giảng dạy sai lạc bởi các giáo sư giả cần được tiếp tục đính chính. Hơn nữa, đứng trước thách thức phải chăm lo cho nhiều nhu cầu của những Hội Thánh ở rải rác nhiều nơi đòi hỏi Phao-lô phải huấn luyện những…

black Bible on gray surface

Phần 6: I Và II Cô-Rinh-Tô, Ga-La-Ti: Những Thư Tín Của Phao-Lô Viết Về Sự Sống Bởi Phúc Âm Của Ân Điển

LỜI GIỚI THIỆU Giống như Rô-ma, I và II Cô-rinh-tô và Ga-la-ti là những thư tín thảo luận về PHÚC ÂM của ân điển. Cả ba thư tín nầy được sứ đồ Phao-lô gởi cho các Hội Thánh ở Hy-lạp vàThổ Nhĩ Kỳ là nơi ông và những người đồng sự bắt đầu truyền giảng.…

open book

Phần 4: Công-Vụ: Mở Rộng Phúc Âm

LỜI GIỚI THIỆU Lu-ca một bác sĩ người ngoại, đã viết PHÚC ÂM Lu-ca cũng là người viết sách Công-vụ. Hai sách nầy gộp lại dài hơn 13 thư tín của Phao-lô. Như một tác phẩm gồm có hai phần, phần giới thiệu tìm thấy trong (LuLc 1:1-4) cũng áp dụng cho Công-vụ. Hai sách…

bible page on gray concrete surface

Phần 1: Giới Thiệu Tân Ước

LỜI GIỚI THIỆU Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài như thế nào? Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài giống như con người chúng ta. Đức Chúa Trời của Thánh Kinh bày tỏ chính mình Ngài qua lời nói và việc làm. Chúng ta có những ký thuật về những gì Đức…