Bài 15 E-xơ-ra 9:1-4

E-xơ-ra 9:1-4 Giải thích: C. 1a: “Sau các việc đó” – dầu không nói rõ khoảng cách thời gian nhưng giữa hai đoạn 8 và 9 là một khoảng thời gian hơn 4 tháng vì tính từ thời điểm mà E-xơ-ra và phái đoàn về đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng Năm (E-xơ-ra 7:9)…

Xem tiếp

BÀI 1: Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-2

Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-2 Giải Thích I. Hồi hương lần thứ nhất dưới thời Xô-rô-ba-bên (1:1 – 6:22) A. Chỉ dụ hồi hương của Vua Si-ru (1:1-4) Phân đoạn Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-3 tương tự với 2 Sử Ký 36:32-33 cho chúng ta biết bối cảnh lịch sử của dân Do Thái trước và sau…

Xem tiếp