black Bible on gray surface

Phần 6: I Và II Cô-Rinh-Tô, Ga-La-Ti: Những Thư Tín Của Phao-Lô Viết Về Sự Sống Bởi Phúc Âm Của Ân Điển

LỜI GIỚI THIỆU Giống như Rô-ma, I và II Cô-rinh-tô và Ga-la-ti là những thư tín thảo luận về PHÚC ÂM của ân điển. Cả ba thư tín nầy được sứ đồ Phao-lô gởi cho các Hội Thánh ở Hy-lạp vàThổ Nhĩ Kỳ là nơi ông và những người đồng sự bắt đầu truyền giảng.…

Xem tiếp

BÀI 1: Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-2

Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-2 Giải Thích I. Hồi hương lần thứ nhất dưới thời Xô-rô-ba-bên (1:1 – 6:22) A. Chỉ dụ hồi hương của Vua Si-ru (1:1-4) Phân đoạn Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-3 tương tự với 2 Sử Ký 36:32-33 cho chúng ta biết bối cảnh lịch sử của dân Do Thái trước và sau…

Xem tiếp