The Nativity set figurine

Tin Lành Của Giáng Sinh

“Chỉ có một Đức Chúa Trời, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã thực sự là con người, và Ngài đã hiến thân mình để giải cứu tất cả chúng ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 BD CEV). Giáng Sinh tất cả…

Xem tiếp
bible page on gray concrete surface

Phần 8: I và II Tê-Sa-Lô-Ni-Ca, I Và Ii Ti-Mô-Thê Và Tít Thơ Của Phao-Lô Gởi Cho Giới Lãnh Đạo

LỜI GIỚI THIỆU Việc hiểu sai những điều được dạy và giảng dạy sai lạc bởi các giáo sư giả cần được tiếp tục đính chính. Hơn nữa, đứng trước thách thức phải chăm lo cho nhiều nhu cầu của những Hội Thánh ở rải rác nhiều nơi đòi hỏi Phao-lô phải huấn luyện những…

Xem tiếp
open book

Phần 4: Công-Vụ: Mở Rộng Phúc Âm

LỜI GIỚI THIỆU Lu-ca một bác sĩ người ngoại, đã viết PHÚC ÂM Lu-ca cũng là người viết sách Công-vụ. Hai sách nầy gộp lại dài hơn 13 thư tín của Phao-lô. Như một tác phẩm gồm có hai phần, phần giới thiệu tìm thấy trong (LuLc 1:1-4) cũng áp dụng cho Công-vụ. Hai sách…

Xem tiếp

Bài 2 Kinh Thánh: E xơ ra 1:2-4

Kinh Thánh: E xơ ra 1:2-4 Giải thích: Chỉ dụ của vua Si-ru truyền cho dân Chúa trở về quê hương để trùng tu lại đền thờ Giê ru sa lem – đây không chỉ là công tác tái xây dựng cơ sở vật thể, nhưng hơn thế nữa, dân Do thái được tái thiết…

Xem tiếp