The Nativity set figurine

Tin Lành Của Giáng Sinh

“Chỉ có một Đức Chúa Trời, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng duy nhất có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã thực sự là con người, và Ngài đã hiến thân mình để giải cứu tất cả chúng ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 BD CEV). Giáng Sinh tất cả…

Chúc Mừng Giáng Sinh 2022

Kính thưa quý Mục sư Trí sự, quý Quả phụ Mục sư, Mục sư Quản nhiệm, quý vị trong Ban Trưởng Lão và gia đình, cùng toàn thể tín hữu trong các Hội Thánh thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada. Ban Chấp Hành Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada kính chúc quý…