Bài 16 Kinh Thánh: E-xơ-ra 9:5-15

Kinh Thánh: E-xơ-ra 9:5-15 Bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta gương mẫu về sự làm ngay thẳng những sai trật trong đời sống của người tín đồ Đấng Christ. Vì trên bước đường theo Chúa của mỗi chúng ta ai lại không tránh khỏi những vấp ngã, sai phạm, tội lỗi… nhưng…

Xem tiếp

Bài 15 E-xơ-ra 9:1-4

E-xơ-ra 9:1-4 Giải thích: C. 1a: “Sau các việc đó” – dầu không nói rõ khoảng cách thời gian nhưng giữa hai đoạn 8 và 9 là một khoảng thời gian hơn 4 tháng vì tính từ thời điểm mà E-xơ-ra và phái đoàn về đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng Năm (E-xơ-ra 7:9)…

Xem tiếp

Bài 13 Kinh Thánh: E-xơ-ra 7:11-28

Kinh Thánh: E-xơ-ra 7:11-28 Bài học thuộc linh từ phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời tiếp tục trên dân sự của Ngài trong công tác tái xây dựng con người sau khi hoàn tất công tác tái xây dựng đền thờ. Hơn thế nữa,…

Xem tiếp

Bài 12 Kinh Thánh: E-xơ-ra 7:1-10

Giải Thích: c. 1-5. Một khoảng thời gian gần 60 năm giữa đoạn 6, mô tả vể biến cố khánh thành đền thờ được tái xây dựng dưới thời vua Đa ri út vào năm 515 TC và đoạn 7, đánh dấu việc hồi hương của E xơ ra vào năm 458 TC. Trong thời…

Xem tiếp

Bài 10 Kinh Thánh: E-xơ-ra 6:1-12

Kinh Thánh: E-xơ-ra 6:1-12 Giải Thích 6:1-2, Theo lời tố tụng của thống đốc Tác-tê-nai những người chống đối việc tái xây dựng đền thờ, khi họ dâng sớ trình Đa-ri-út và yêu cầu vua phán quyết về công tác nầy như trong 5:17 “Vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo…

Xem tiếp

Bài 9 Kinh Thánh: E xơ ra 5:3-17

Kinh Thánh: E xơ ra 5:3-17 Giải Thích C.3 Những người ngoại Do Thái trong vùng, dưới sự lãnh đạo của Tát-tê-nai, quan trấn thủ và đồng liêu người, tìm cách cản trở công tác tái xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem. Họ ngăn trở bằng cách buộc những người Do Thái hồi hương cho biết…

Xem tiếp