Khải tượng – Vision

Giáo Hạt Tin-Lành Việt-Nam tại Gia-Nã-Đại là một tổ chức được Ban Trị Sự Tổng Liên C&MA Canada thành lập nhằm mục đích, thực hiện những công tác mục vụ hữu hiệu, giữa các Hội-Thánh Tin-Lành người Việt tại Gia-Nã-Đại, bằng sự hợp tác với các văn phòng Tổng Liên Hội và các cấp Địa Hạt của Giáo Hội C&MA tại Gia-Nã-Đại.

Mục tiêu của Giáo Hạt gồm các khoản sau đây:

  1. Để phát huy tinh thần chứng đạo giữa vòng người Việt tại Gia-Nã-Đại, bằng sự hiệp lực của các nhà thờ hội viên, của văn phòng Tổng Liên và các cấp Địa Hạt C&MA Gia-Nã-Đại.
  1. Để phát huy tinh thần liên lạc và gây dựng một mối liên hệ phục vụ tốt đẹp chung với văn phòng Tổng Liên và các cấp Địa Hạt.
  1. Để đào tạo và huấn luyện các thành phần Mục sư và các chức viên lãnh đạo Hội-Thánh.
  2. Để thắt chặt tinh thần hiệp một giữa các tín hữu, và các cấp lãnh đạo trong Gia-Nã-Đại, hầu cho việc dưỡng linh và phát triển Hội-Thánh được hữu hiệu hơn.
  1. Để thông công với các Hội-Thánh Tin-Lành Việt-Nam không thuộc về Giáo Hội C&MA và với các Hội-Thánh Tin-Lành thuần túy trên thế giới.