persons right foot on white wall

Quyết tâm trong năm mới

Kinh thánh:  IICô-rinh-tô 4:16-18 Lời dẫn nhập: Năm mới, người Tây phương  thường có những quyết tâm thay đổi để cho đời sống tốt hơn về mọi mặt: sức khỏe, mối liên hệ, công việc, ước mơ… Năm mới nầy những quyết tâm quý vị là gi? Đây là 5 top ten quyết tâm của…

bokeh photography of person holding fireworks

Năm mới Sức mới

Kinh thánh: Ê-sai 40:31  “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”   Trong đời sống ai cũng có lúc mệt mỏi.  Khi mệt mỏi chúng ta làm gì ? Có lần tôi vào bệnh viện…

selective focus photography of woman holding yellow petaled flowers

Năm mới Hy vọng mới

Kinh thánh: Ca thương 3:23 “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Lời dẫn nhập:  Trong 1 đoạn KT có nhiều chữ phước nhất? Mathi ơ 5: 3-12 có 9 chữ phước! Xin gởi lời chúc đầu năm đến quí con cái Chúa: “3Phước cho người nghèo khổ…