persons right foot on white wall

Quyết tâm trong năm mới

Kinh thánh:  IICô-rinh-tô 4:16-18 Lời dẫn nhập: Năm mới, người Tây phương  thường có những quyết tâm thay đổi để cho đời sống tốt hơn về mọi mặt: sức khỏe, mối liên hệ, công việc, ước mơ… Năm mới nầy những quyết tâm quý vị là gi? Đây là 5 top ten quyết tâm của…

bokeh photography of person holding fireworks

Năm mới Sức mới

Kinh thánh: Ê-sai 40:31  “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”   Trong đời sống ai cũng có lúc mệt mỏi.  Khi mệt mỏi chúng ta làm gì ? Có lần tôi vào bệnh viện…

selective focus photography of woman holding yellow petaled flowers

Năm mới Hy vọng mới

Kinh thánh: Ca thương 3:23 “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Lời dẫn nhập:  Trong 1 đoạn KT có nhiều chữ phước nhất? Mathi ơ 5: 3-12 có 9 chữ phước! Xin gởi lời chúc đầu năm đến quí con cái Chúa: “3Phước cho người nghèo khổ…

green, red, and white fireworks on sky at nighttime

Năm mới phước mới

Kinh thánh: Giê-rê-mi 17: 7 “ Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” Phần dẫn nhập Là người, ai cũng muốn được phước. Trong ngày đầu năm, mọi  người chúc nhau những phứơc lành. Theo người VN, phước có nghĩa là gì? 1-Nhà…