green, red, and white fireworks on sky at nighttime

Năm mới phước mới

Kinh thánh: Giê-rê-mi 17: 7 “ Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” Phần dẫn nhập Là người, ai cũng muốn được phước. Trong ngày đầu năm, mọi  người chúc nhau những phứơc lành. Theo người VN, phước có nghĩa là gì? 1-Nhà…