Bài 5 Kinh Thánh: E-xơ-ra 3:1-7

Kinh Thánh: E-xơ-ra 3:1-7 Giải thích: c.1 Tháng Bảy là tháng đặc biệt và quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người Do Thái vì có những “buổi nhóm hiệp thánh” ​a. Ngày đầu tháng 7 là Lễ Thổi Kèn (Dân 29:1-6) ​b. Ngày 10 tháng 7 là Đại Lễ Chuộc Tội (Dân 29:7-11)…

Bài 4 Kinh Thánh: E xơ ra 2:1-70

Kinh Thánh: E xơ ra 2:1-70 Giải thích: Đoạn 2 của sách Ê xơ ra là văn kiện liệt kê danh sách tên họ và quê quán của những người hồi hương là “con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, bắt dẫn qua Ba-by-lôn … những người bị đày đó trở lên…

Bài 3: Kinh Thánh: E xơ ra 1:7-11

Giải thích: 1:5 “cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng” cho chúng ta thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời trong chương trình và thánh ý tốt đẹp của Ngài. Đúng thời điểm để cho kế hoạch của Ngài trong việc tái xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem thì không những…

Bài 2 Kinh Thánh: E xơ ra 1:2-4

Kinh Thánh: E xơ ra 1:2-4 Giải thích: Chỉ dụ của vua Si-ru truyền cho dân Chúa trở về quê hương để trùng tu lại đền thờ Giê ru sa lem – đây không chỉ là công tác tái xây dựng cơ sở vật thể, nhưng hơn thế nữa, dân Do thái được tái thiết…

BÀI 1: Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-2

Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-2 Giải Thích I. Hồi hương lần thứ nhất dưới thời Xô-rô-ba-bên (1:1 – 6:22) A. Chỉ dụ hồi hương của Vua Si-ru (1:1-4) Phân đoạn Kinh Thánh E-xơ-ra 1:1-3 tương tự với 2 Sử Ký 36:32-33 cho chúng ta biết bối cảnh lịch sử của dân Do Thái trước và sau…

bible page on gray concrete surface

Phần 8: I và II Tê-Sa-Lô-Ni-Ca, I Và Ii Ti-Mô-Thê Và Tít Thơ Của Phao-Lô Gởi Cho Giới Lãnh Đạo

LỜI GIỚI THIỆU Việc hiểu sai những điều được dạy và giảng dạy sai lạc bởi các giáo sư giả cần được tiếp tục đính chính. Hơn nữa, đứng trước thách thức phải chăm lo cho nhiều nhu cầu của những Hội Thánh ở rải rác nhiều nơi đòi hỏi Phao-lô phải huấn luyện những…