Huấn Luyện

1. Lập ban tìm kiếm Mục sư. Gồm:
-2 trưởng lão (1 người sẽ làm trưởng ban).
-1 hoặc 2 từ hội chúng (do HT bầu trực tiếp).
-Toàn BTL cũng có thể là ban tìm kiếm Mục sư.
-Thông báo cho HT biết là BTL đang bắt đầu tìm kiếm Mục sư quản nhiệm.

2. Mời ứng viên đến thăm Hội thánh, chia sẽ lời Chúa.

3. Tìm hiểu tâm tình hầu việc Chúa của ứng viên đối với Hội thánh.

4. Nếu ứng viên có ý muốn phục vụ Chúa với HT. BTL yêu cầu ứng viên làm thủ tục với
Địa hạt để có chứng chỉ phục vụ trong Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Canada.

5. Ban Trưởng lão thảo luận xem ứng viên có đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh…

6. Thông báo với Địa hạt: HT muốn mời ứng viên và yêu cầu Địa Hạt xúc tiến tiến trình cấp chứng chỉ phục vụ trong Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Canada. Thông báo xin HT cầu nguyện. Ban Trưởng lão quyết định viết thư mời ứng viên hầu việc Chúa với Hội thánh bán thời gian hay trọn thời gian: kèm theo khả năng chu cấp tài chánh của Hội thánh, những quyền lợi về bảo hiểm và công việc của ứng viên tại Hội thánh.

7. Sau khi ứng viên đã trả lời thư mời của HT (nhận lời) và đã thông qua tiến trình để có chứng chỉ phục vụ chính thức từ Địa hạt, BTL và ứng viên sẽ ngồi lại để thảo luận chi tiết cho chức vụ phục vụ Chúa với Hội thánh: thời gian bắt đầu, lễ bổ chức…

TIẾN TRÌNH MỜI MỤC SƯ PHỤ TÁ, MỤC SƯ ANH NGỮ

1. Mục sư quản nhiệm thấy có nhu cầu cho hiện tại hoặc tương lai.

2. Mục sư quản nhiệm tìm ứng viên, tâm tình xem ứng viên có thích hợp để phục vụ
Chúa trong vai trò Mục sư phụ tá hoặc Mục sư Anh ngữ.

3. Mục sư quản nhiệm trình bày cho BTL và mời ứng viên đến giảng dạy.

4. Mục sư quản nhiệm yêu cầu ứng viên làm thủ tục với Địa hạt để có chứng chỉ phục vụ
trong Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Canada.

5. Các thành viên trong BTL tìm hiểu ứng viên.

6. Sau khi lắng nghe ý kiến của BTL. Mục sư quản nhiệm yêu cầu BTL cầu nguyện.
Sau khi cầu nguyện, Mục sư quản nhiệm sẽ triệu tập buổi họp của BTL để thông qua
quyết định mời. Thủ quỹ cho biết ý kiến về vấn đề tài chánh. Nếu không có đủ tài
chánh, BTL sẽ tiếp tục cầu nguyện, thông báo cho HT cầu nguyện: xin Chúa mở
đường (kêu gọi các con cái Chúa, hiệp tác với HT bạn hay sự trợ giúp từ Địa hạt…)

7. Sau khi Chúa mở đường về vấn đề tài chánh, HT sẽ viết thư chính thức mời ứng viên kèm theo hồ sơ tài chánh, quyền lợi và công việc của ứng viên. Sau khi ứng viên nhận lời, BTL và ứng viên sẽ bàn chi tiết ngày lễ bổ chức.

(Biên soạn: Mục sư Nguyễn Duy Trung)